Elevhälsan

Elevhälsan, Västra området, Norra Hallsberg

Med barn och unga i centrum

Kurator, specialpedagog, skolsköterska i samverkan för att främja en god hälsa, lärande och utveckling.Du som barn/förälder(vårdnadshavare) är välkommen att vända dig till oss för råd och stöd.

Inom teamen arbetar vi i samverkan med vårdnadshavare, barn/unga och förskola/skola

Detta gör vi genom: – förebyggande arbete – råd och stöd – tidiga insatser – kartläggning och uppföljning – handledning – fortbildning och kompetensutveckling – samarbete vid behov och efter vårdnadshavarens medgivande med BVC, BUP, socialtjänsten och andra instanser som arbetar med barn och unga.

Följande personer ingår i elevhälsoteamet för Stocksätterskolan:

Lisa Bichis — skolsköterska tel 0582-685196

Lisa finns oftast på Stocksätterskolan alla dagar utom torsdag. Går att nå på mail: lisa.bichis@edu.hallsberg.se

David Sinander, kurator  tel 0582-685454 mob. 070- 320 53 89

, psykolog tel. 0582-685 035

Annelie Rydberg, specialpedagog

Malin Larsson– It-pedagog

Pia Söderberg-talpedagog. Kan nås på pia.soderberg@edu.hallsberg.se

Lämna en kommentar