Elevhälsan

Elevhälsan, Västra området, Norra Hallsberg

Med barn och unga i centrum

Kurator, specialpedagog, skolsköterska i samverkan för att främja en god hälsa, lärande och utveckling.Du som barn/förälder(vårdnadshavare) är välkommen att vända dig till oss för råd och stöd.

Inom teamen arbetar vi i samverkan med vårdnadshavare, barn/unga och förskola/skola

Detta gör vi genom: – förebyggande arbete – råd och stöd – tidiga insatser – kartläggning och uppföljning – handledning – fortbildning och kompetensutveckling – samarbete vid behov och efter vårdnadshavarens medgivande med BVC, BUP, socialtjänsten och andra instanser som arbetar med barn och unga.

Vårt område täcker förskolorna inom norra Hallsberg, Stocksätterskolan, förskolor och skolor i Östansjö och Vretstorp.

Följande personer ingår i elevhälsoteamet för Stocksätterskolan

Carin Ahl — skolsköterska tel 0582-68 54 09

Mottagningstider för Stocksätterskolans elever: måndag kl 10.00 – 11.00 onsdag kl 10.00 – 11.00 fredag kl 10.00 – 11.00

David Sinander, kurator  tel 0582-685454 mob. 070- 320 53 89

, psykolog tel. 0582-685 035

Annelie Rydberg, specialpedagog

Malin Larsson- It-pedagog

Anette Pettersson – logoped tel 073-0566322

Lämna en kommentar